Verified by Visa

Ista kartica, dodatna online sigurnost.

Verified by Visa je nova uslugu koja Vam omogu�ava online kupovinu uz dodatnu sigurnost.

Jednostavnim postupkom Verified by Visa Va� identitet se potvr�uje prilikom kupovine u online trgovinama uklju�enima u program. Ovaj pogodan na�in kupovine mogu� je putem Va�e postoje�e Visa kartice.

Osim toga, Verified by Visa je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uklju�enima u program, pojavit �e se Verified by Visa prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na "submit". Va� je identitet potvr�en, a kupovina sigurna.

Kako biste aktivirali Verified by Visa na svojoj Visa kartici ili saznali vi�e o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja Vam je izdala Va�u Visa karticu.

Kliknite na www.visaeu.com za daljnje informacije.